Οικονομικές καταστάσεις

Η εταιρία "ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ Α.Ε.", βάσει της κείμενης νομοθεσίας (συγκεκριμένα, 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012)) δύναται να δημοσιεύει τους ισολογισμούς της στην εταιρική της σελίδα.